Hoolekogu

Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord:
https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002

Lasteaia hoolekogu 2022/2023 õppeaastal

Maarja Oderhoolekogu esimees
Naerukajakate rühma esindaja
e-post: maarja.oder@gmail.com
Gerli Kukkhoolekogu aseesimees
Laululuikede rühma esindaja
Johannes KõdarPardipoegade rühma esindaja
Õilme Salumäevalla (lasteaiapidaja) esindaja
Reelika Aedmäeõpetajate esindaja